MP Board Class 6th Sanskrit Solutions सुरभि:

MP Board Class 6th Sanskrit Solutions Guide Pdf Free Download संस्कृत सुरभिः is part of MP Board Class 6th Solutions. We have given Madhya Pradesh Syllabus MP Board Surbhi Sanskrit Book Class 6 Solutions Pdf.

MP Board Class 6th Sanskrit Book Solutions Surbhi

Here we have given MP Board Surbhi Samanya Sanskrit Book Class 6 Solutions Kaksha 6 (संस्कृत सामान्य सुरभिः कक्षा 6).

Surbhi Sanskrit Book Class 6 Solutions

पाठ का हिन्दी अनुवाद, शब्दार्थ एवं अभ्यास

 • Chapter 1 स्वराभ्यासः (संस्कृत शब्द परिचयः)
 • Chapter 2 कर्त्तृक्रिर्त्तृयासम्बन्धः
 • Chapter 3 सर्वनामशब्दाः
 • Chapter 4 सङ्ख्याबोधः
 • Chapter 5 विद्या-महिमा
 • Chapter 6 मम दिनचर्या
 • Chapter 7 संहतिः कार्यसाधिका
 • Chapter 8 परोपकारः
 • Chapter 9 उज्जयिनीदर्शनम्
 • Chapter 10 परिचयः
 • Chapter 11 अस्माकं प्रदेशः
 • Chapter 12 रामचरितम्
 • Chapter 13 चतुरः वानरः
 • Chapter 14 जन्तुशाला
 • Chapter 15 स्वतन्त्रतादिवसः
 • Chapter 16 भोजस्य शिक्षाप्रियता
 • Chapter 17 चरामेति चरामेति
 • Chapter 18 दीपावलिः
 • Chapter 19 विज्ञानस्य आविष्काराः
 • Chapter 20 श्रमस्य महत्वम्
 • Chapter 21 सुभाषितानि
 • विविधप्रश्नावलिः 1
 • विविधप्रश्नावलिः 2
 • विविधप्रश्नावलिः 3
 • व्याकरण-खण्डः
 • परिशिष्टम्

MP Board Class 6th Sanskrit Model Question Paper (आदर्श प्रश्नपत्रम्)

We hope the given MP Board Class 6th Sanskrit Solutions Guide Pdf Free Download संस्कृत सुरभिः will help you. If you have any query regarding Madhya Pradesh Syllabus MP Board Class 6th Sanskrit Book Solutions Surbhi Pdf, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *